Page 222 - obozy-2018

Basic HTML Version

222
www.almatur.pl
organizator: Almatur Opole
JAKIE ATRAKCJE NAS CZEKAJĄ?
Berlin
– najdynamiczniej rozwijające się miasto Eu-
ropy, oferujące wiele atrakcji licznie odwiedzającym
je młodym ludziom z całego świata. Kurs pod patro-
natem
Niemieckiego Towarzystwa Oświatowego
w Opolu
, i przy udziale
Instytutu Dydaktyki Języka
Niemieckiego Uniwersytetu Humboldta w Berlinie
organizujemy już po raz osiemnasty. Poza nauką na
wybranym kursie bogaty program kulturalny, zwie-
dzanie zabytków i atrakcji
Berlina oraz Poczdamu
.
W programie wycieczek każdego dnia zobaczymy coś
interesującego. Zwiedzimy Berlin śladami znanych
Berlińczyków: naukowców, poetów i pisarzy. W cza-
sie lekcji muzealnych dowiemy się więcej o obrazach
Galerii Narodowej
i eksponatach
Muzeum Perga-
mońskiego
. Zobaczymy z bliska najpiękniejszą miesz-
kankę Berlina –
posągNefretete
w Muzeum Nowym.
Będziemy na Uniwersytecie Humboldta, a z wysoko-
ści kopuły Reichstagu zachwycać się będziemy wspa-
niałą panoramą miasta. Zobaczymy symbole Berlina
Bramę Brandenburską i Alexanderplatz
oraz naj-
nowszą architekturę niemiecką na
Potsdamer Platz
.
Pójdziemy do
Muzeum Historii Naturalnej
ze zre-
konstruowanym szkieletem największego na świecie
dinozaura i do
AquaDomu
– największego w Europie
cylindrycznego akwarium z wodą morską. Ponadto
zwiedzimy Ogrody Świata i muzeum
Gedenkstät-
te Hohenschönhausen
mieszczące się w dawnym
więzieniu Stasi. W trakcie
całodziennej wycieczki
do Poczdamu
zwiedzanie m.in. wpisanego na listę
Dziedzictwa Kultury UNESCO, zespołu parkowo –
pałacowego
Sanssouci
. Dzięki tym wycieczkom po-
znacie najciekawsze miejsca historii i kultury Niemiec.
Realizacja projektu
„Niemiecki w Praktyce - Prakti-
sches Deutsch mit Berlinern”
, terenowe gry miejskie
i zabawy edukacyjne dadzą szansę praktycznego wy-
korzystania nabytych umiejętności językowych. Cały
program realizowany jest środkami komunikacji
miejskiej. W czasie wolnym gry i zabawy sportowe,
dyskoteki, projekcje filmowe oraz konkursy językowe
z nagrodami.
Kurs standardowy
– Standard Deutsch in Berlin (12-18 lat)
35 godzin lekcyjnych (w tym 10 godzin
lekcyjnych w ramach projektów językowych)
Standardowy
kurs języka niemieckiego
dla począt-
kujących
. W czasie kursu szczególną uwagę zwraca
się na praktyczne zastosowanie języka w codziennych
sytuacjach życiowych. Zajęcia prowadzą
doświadczeni
polscy lektorzy
. Liczebność grup 10-15 osób.
Kurs intensywny - Intensiv Deutsch in Berlin
Kurs młodzieżowy (12-18 lat)
Kurs studencki (19-25 lat)
40 godzin lekcyjnych na różnych poziomach za-
awansowania ( w tym10 godzin lekcyjnychw ramach
projektów językowych).
Kurs przeznaczony dla tych,
którzy chcą poszerzyć zdobytą już wiedzę w stosunko-
wo krótkim czasie. Prowadzone zajęcia mają na celu
nie tylko wyjaśnienie trudnych problemów grama-
tycznych, ale przede wszystkim rozwinięcie i utrwale-
nie najważniejszych umiejętności językowych, takich
jak: komunikowanie się w języku niemieckim, udział
w dialogu i dyskusji, poprawa rozumienia ze słuchu
jak również pisanie prostych form użytkowych. Pod-
czas zajęć z
polskim lektorem i niemieckim native
speakerem
uczestnicy kursu biorą udział w projektach
językowych, które mają pomóc wyćwiczyć zdobyte
umiejętności językowe, a szczególnie mówienie i re-
agowanie w prostych sytuacjach codziennych. Studen-
ci uczestniczą w tych samych zajęciach językowych, co
uczestnicy obozu młodzieżowego (nie gwarantujemy
oddzielnych grup studenckich); dodatkowo spotka-
nia z niemieckim filmem i muzyką młodzieżową. Na
zakończenie kursu istnieje możliwość zdania egzami-
nów
ZERTIFIKAT DEUTSCH GOETHE IN-
STITUT poziom B1 lub poziom B2
oraz egzaminu
TESTDaF
, który jest honorowany przy ubieganiu się
o miejsce na studiach przez wszystkie wyższe uczelnie
w Niemczech. Przed przystąpieniem do egzaminów
bezpłatny test sprawdzający. Egzamin zostanie prze-
prowadzony pod warunkiem zgłoszenia się minimum
10 osób na dany poziom. Całkowity koszt egzami-
nu wynosi 120 EUR (płatne na miejscu w Berlinie)
i obejmuje część pisemną i ustną oraz wydanie certyfi-
katu Goethe Institut.
Skorzystaj z szansy, oceń swoje
umiejętności i rozwiąż przykładowe testy językowe:
almatur.opole.pl/testyjezykowe/.
Kursmaturalny-AbiturDeutschohneStressinBerlin
Kurs przygotowujący do matury bez stresu
oraz do lektoratunawyższej uczelni (15-18 lat )
40 godzin lekcyjnych (w tym 10 godzin lekcyjnych
w ramach projektów językowych)
. Zajęcia językowe
(polscy nauczyciele i niemiecki native speaker)
mają
na celu rozwijanie kompetencji językowych w mo-
wie, piśmie, słuchaniu oraz gramatyce niezbędnych
podczas egzaminu maturalnego, zarówno na pozio-
mie podstawowym jak i rozszerzonym. Ułatwiają
przygotowanie do zdania go bez stresu na wybranym
poziomie. Punkt ciężkości kursu stanowi ćwiczenie
umiejętności komunikowania się w mowie i piśmie.
Dzięki temu zdający egzamin maturalny z języka nie-
mieckiego potrafi skutecznie uzyskiwać i prawidłowo
udzielać informacji, a także relacjonować wydarzenia
i umiejętnie negocjować. Kurs maturalny to intensyw-
na powtórka programu liceum i rozwój słownictwa
Niemcy
Niemiecki w Berlinie
Berlin