Page 228 - obozy-2018

Basic HTML Version

228
Szkoła Sprachcaffe
Frankfurt - wiek uczestników 14-21 lat.
Program
Stopnie zaawansowania: A1-C1.
Kurs standardowy – 20 godzin lekcyjnych tygo-
dniowo, kurs intensywny – 30 godzin lekcyjnych ty-
godniowo (1 godzina lekcyjna = 45 minut). Nauka
skoncentrowana jest na czterech obszarach - mówie-
niu, słuchaniu, czytaniu i pisaniu. Zakwaterowanie
u rodziny goszczącej oraz organizowane przez szkołę
zajęcia popołudniowe zapewniają stały kontakt z ję-
zykiem używanym przez Niemców na co dzień. Zaję-
cia odbywają się od poniedziałku do piątku (z wyjąt-
kiem dni świątecznych). Popołudniami organizowany
jest program animacyjny obejmujący zajęcia sporto-
we, wieczory gier, grillowanie, kręgle, karaoke, zwie-
dzanie miasta, a w soboty – całodzienne wycieczki.
Terminy rozpoczęcia kursów
: co tydzień w ponie-
działek w okresie od 24.06-26.08.2018..
ŚWI ADCZEN I A
Zakwaterowanie
: 13/20/27 noclegów
(w zależności od wybranej długości trwania kursu),
u niemieckich rodzin goszczących, pokoje: 2-osobowe.
Wyżywienie
: całodzienne (3 posiłki dziennie): śniada-
nie, pakowany lub ciepły lunch, kolacje. Pierwszy posiłek:
kolacja w dniu przyjazdu. Ostatni posiłek: pakowany
lunch w dniu wyjazdu.
Transport
: dojazd własny.
Ubez-
pieczenie
: KL - 20.000 EUR, NNW - 15.000 PLN.
Materiały do nauki. Zajęcia pozalekcyjne. Opłata re-
zerwacyjna. Test wstępny. Certyfikat ukończenia kur-
su.Wsparcie przedstawiciela szkoły w trakcie trwania
kursu.
UWAG I
Istnieje możliwość zakwaterowania
w rezydencji – pokoje 4-osobowe – szczegółowa
oferta na zapytanie.
Szkoła ASTUR
Augsburg – wiek uczestników: 12-17 lat
Program
Stopnie zaawansowania: A0-B2.
20 godzin lekcyjnych tygodniowo (1 godzina lekcyjna
= 45 minut) w grupach max. 15 osobowych. Główny
nacisk jest kładziony na naukę słownictwa i gramaty-
ki poprzez ćwiczenia praktyczne i interaktywne tak,
aby jak najlepiej opanować umiejętność komunikacji
werbalnej. Zakwaterowanie u rodziny goszczącej oraz
organizowane przez szkołę zajęcia popołudniowe za-
pewniają stały kontakt z językiem używanym przez
Niemców na co dzień. Zajęcia odbywają się od ponie-
działku do piątku (z wyjątkiem dni świątecznych). Raz
w tygodniu całodniowa wycieczka: (np. Monachium,
Ammersee, Füssen, Neuschwanstein, Legoland Gün-
zburg, park rozrywki Skyline w Bad Wörishofen itp.),
codzienne zajęcia popołudniowe (np. zwiedzanie mu-
zeów, zajęcia sportowe itp.),
wariant multisports
za-
jęcia sportowe
2 x w tygodniu, zamiast standardo-
wych zajęć popołudniowych.
Terminy rozpoczęcia kursów
: co tydzień w ponie-
działek w okresie od 01.07-12.08.2018.
ŚWI ADCZEN I A
Zakwaterowanie
: 14/21/28 noclegów
(w zależności od wybranej długości trwania kursu), u nie-
mieckich rodzin goszczącychwAugsburgu lub okolicach,
pokoje: 2-, 4-osobowe.
Wyżywienie
: całodzienne (3 razy
dziennie): śniadanie, pakowany lunch (w dni powszednie,
lunch w weekendy), kolacja. Pierwszy posiłek: kolacja
w dniu przyjazdu. Ostatni posiłek: pakowany lunch
w dniu wyjazdu.
Transport
: dojazd własny.
Ubezpiecze-
nie
: KL - 20.000 EUR, NNW - 15.000 PLN.
Mate-
riały do nauki. Zajęcia pozalekcyjne. Opłata rezerwa-
cyjna.Testwstępny.Certyfikat ukończeniakursu.Bilet
na lokalny transport publiczny na okres trwania kursu.
Wsparcie przedstawiciela szkoły w trakcie trwania
kursu.
UWAG I
Za dopłatą istnieje możliwość uczestnictwa
w organizowanych przez szkołę zajęciach dodatko-
wych: warsztaty StreetDance; oferujemy również
kurs z zakwaterowaniem w hostelu młodzieżowym
– szczegółowa oferta na zapytanie.
SzkołaBWSGermanlingua
Monachium, Berlin, Kolonia – wiek uczestników:
od 16 lat
Program
Stopnie zaawansowania: A1-C2.
Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku
(z wyjątkiem dni świątecznych). Trzy razy w tygo-
dniu zajęcia popołudniowe: spotkania, zwiedzanie,
zajęcia sportowe itp.
Kurs standardowy
: 20 godzin
lekcyjnych zajęć tygodniowo w grupach max. 12 oso-
bowych (1 godzina lekcyjna = 45 minut);
kurs in-
tensywny
: 25 godzin lekcyjnych zajęć tygodniowo
w grupach max. 12 osobowych. Istnieje możliwość
łączenia jednego kursu w różnych miastach (np. 1
tydzień Monachium + 1 tydzień Berlin).
Terminy rozpoczęcia kursów
: dla początkujących:
05.02; 05.03; 03.04; 30.04; 28.05; 25.06; 09.07;
23.07; 06.08; 03.09; 01.10; 29.10; 26.11.2018. Po-
zostałe poziomy zaawansowania: co tydzień w po-
niedziałek.
ŚWI ADCZEN I A
Zakwaterowanie
: 13/20/27 noclegów
(w zależności od wybranej długości trwania kursu),
u niemieckich rodzin goszczących, pokoje: 2-osobo-
we, dzielone ze studentem innej narodowości.
Wy-
żywienie
: śniadania, możliwość dokupienia obiado-
kolacji.
Transport
: dojazd własny.
Ubezpieczenie
:
KL - 20.000 EUR, NNW - 15.000 PLN. Materiały
do nauki. Zajęcia pozalekcyjne.
Opłata rezerwa-
cyjna. Test wstępny. Certyfikat ukończenia kursu.
Wsparcie przedstawiciela szkoły w trakcie trwania
kursu.
Poznaj smak prawdziwej nauki
Frankfurt – szkoła Sprachcaffe
Rodzaj kursu
2 tygodnie
3 tygodnie
4 tygodnie
Intensywny (20 godzin)
5.603 zł
8.303 zł
11.003 zł
Dopłata za kurs intensywny (30 godzin)
270 zł/tydzień
Augsburg – szkoła ASTUR
Rodzaj kursu
2 tygodnie
3 tygodnie
4 tygodnie
Classic (20 godzin)
5.349 zł
7.999 zł
9.999 zł
Dopłata za wariant Multisports – 270 zł/tydzień
Berlin, Monachium, Kolonia – szkoła BWS Germanlingua
Rodzaj kursu
2 tygodnie
3 tygodnie
4 tygodnie
Standardowy (20 godzin)
3.779 zł
5.469 zł
7.159 zł
Dopłata za kurs intensywny (25 godzin) – 220 zł/tydzień
Dopłata za obiadokolacje: 360 zł/tydzień
Dopłata sezonowa za kurs w okresie 01.07-29.09.2018 – 320 zł/tydzień
Frankfurt, Augsburg, Monachium, Berlin
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE I PEŁNA OFERTA KURSÓW NA STRONIE WWW.ALMATUR.PL
www.almatur.pl
organizator: Almatur Opole
Niemcy