Page 229 - obozy-2018

Basic HTML Version

229
1. a) Przed zawarciem umowy Uczestnik zobowiązany jest do zapo-
znania się z ofertą Almaturu, niniejszymi warunkami uczestnictwa
oraz informacjami dodatkowymi, dotyczącymi określonej oferty tu-
rystycznej.
b) Umowę-Zgłoszenie może podpisać wyłącznie osoba prawna lub
fizyczna, która posiada zdolność do takich czynności prawnych.
Wprzypadku podpisania umowy przez osobę o ograniczonej zdolno-
ści do czynności prawnych konieczne jest potwierdzenie umowy przez
przedstawiciela ustawowego. Zamówienie zbiorowe podpisują osoby
do tego upoważnione, które zawierają umowę w imieniu własnym
i pozostałych uczestników.
c) Zawarcie umowy następuje po podpisaniu umowy-zgłoszenia
przez Uczestnika i Almatur oraz wpłacie zaliczki w wysokości 25%
ceny imprezy (15% w przypadku promocji First Moment imprez
z katalogu Podróże). Wpłata pozostałej części ceny imprezy winna
być dokonana - do 21 dnia (ale nie wcześniej niż 180 dni) przed
dniem rozpoczęcia imprezy, a przy imprezach z transportem samolo-
tem lub pociągiem: do 45 dnia (ale nie wcześniej niż 180 dni) prz ed
dniem rozpoczęcia imprezy.
d) Przy dokonywaniu rezerwacji na mniej niż 21 dni (mniej niż 45 dni
przy imprezach z transportem samolotem lub pociągiem) przed rozpo-
częciem imprezy należy wpłacić pełną kwotę za imprezę.
2.Uczestnik zobowiązany jest do dostarczenia w wyznaczonym przez
Almatur terminie pełnych danych i ewentualnej dokumentacji wyma-
ganych do realizacji imprezy oraz punktualnego stawienia się w miej-
scu rozpoczęcia imprezy.
3.W przypadku rezygnacji lub zmiany terminu imprezy uczestnik
powinien natychmiast powiadomić o tym fakcie Almatur, doręczając
mu pisemne oświadczenie.
4. W przypadku rezygnacji lub zmiany terminu imprezy turystycznej
przez Uczestnika, Almatur zastrzega sobie prawo do dokonania potrą-
ceń w wysokości kosztów rzeczywiście poniesionych przez Almatur do
chwili doręczenia mu oświadczenia Uczestnika o rezygnacji lub zmianie
terminu imprezy. Almatur wskazuje przy tym informacyjnie, iż średnie
koszty tych potrąceń kształtują się w praktyce następująco, w zależności
od terminu rezygnacji:
a) do 40 dni przed datą rozpoczęcia imprezy - do 10 % ceny imprezy.
b) 39 - 21 dni przed datą rozpoczęcia imprezy - 10 %-30 % ceny
imprezy,
c) 20 - 14 dni przed datą rozpoczęcia imprezy - 20 %-50 % ceny
imprezy,
d) poniżej 14 dni przed datą rozpoczęcia imprezy -50 %-90 % ceny
imprezy.
e) Almatur przy zachowaniu należytej staranności podejmie działania
zmierzające do ograniczenia kosztów rzeczywistych i strat związanych
z rezygnacją uczestnika z udziału w imprezie, a tym samym do zmi-
nimalizowania kosztów rezygnacji, z uwzględnieniem indywidualnych
okoliczności danego przypadku.
f ) Uczestnik może obniżyć koszty związane z ewentualną zmianą
terminu lub rezygnacją z imprezy poprzez zawarcie (w momencie
podpisywania umowy) indywidualnego ubezpieczenia od kosztów
rezygnacji z imprezy.
5 a) Nie pobiera się kosztów rezygnacji, poza kosztami rzeczywiście
poniesionymi przez Almatur w wyniku zamiany uczestnika, jeżeli
Uczestnik w momencie odstąpienia od umowy, jednak nie później
niż 3 dni przed rozpoczęciem imprezy, wskaże Almaturowi osobę
spełniającą wszelkie warunki udziału w imprezie turystycznej, której
przekaże uprawnienia i która przejmie obowiązki wynikające z za-
wartej umowy.
b) Jeśli uczestnictwo w imprezie jest związane z przelotami samoloto-
wymi i/lub koniecznością wcześniejszego otrzymania wiz, to w takich
przypadkach możliwość zamiany uczestników może być ograniczona
warunkami zakupu przez Almatur biletów lotniczych lub wymaganym
terminem złożenia dokumentacji wizowej.
c) Za zmianę przez Uczestnika istotnych danych podawanych przy
zawieraniu umowy, tj. danych osobowych, miejsca rozpoczęcia podró-
ży, rodzaju i ilości zamawianych świadczeń, może być pobrana opłata
w wysokości odpowiadającej rzeczywistym kosztom poniesionym
przez Almatur.
6. Gdy po zawarciu umowy, a przed rozpoczęciem podróży nastąpią
nieprzewidziane wcześniej odstępstwa lub zmiany w stosunku do infor-
macji zawartych w katalogu lub umowie,Almatur zobowiązuje się bez-
zwłocznie powiadomić o nich Uczestników. Jeśli zmianie ulegną istotne
warunki umowy Uczestnik ma prawo do rozwiązania umowy i zwrotu
wszystkich wpłaconych kwot. O rezygnacji lub akceptacji zmienionych
warunków umowy Uczestnik powinien poinformować Almatur w cią-
gu 3 dni po otrzymaniu informacji na temat zmian, nie później jednak
niż 24 godziny przed wyjazdem.
7.Almatur zastrzega sobie prawo do:
a)odwołania imprez, bez ponoszenia dodatkowych kosztów własnych,
z powodu siły wyższej. Almatur ma również prawo do odwołania im-
prez z powodu braku wymaganego minimum uczestników. Wyma-
gane minimum uczestników wynosi 75% miejsc przewidzianych na
danej imprezie i wynosi ono zwykle 35 osób dla imprez autokarowych
i 30 osób dla imprez samolotowych. Dla niektórych imprez minimal-
na ilość uczestników została sprecyzowana w ofercie. Powiadomienie
uczestnika o odwołaniu imprezy z powodu braku wymaganego mini-
mum uczestników następuje w formie pisemnej, nie później niż 10 dni
przed dniem rozpoczęcia imprezy.
W przypadku odwołania imprezy uczestnik ma prawo według wła-
snego wyboru do: natychmiastowego otrzymania w całości wnie-
sionych wcześniej wpłat; uczestnictwa w imprezie zastępczej o tym
samym standardzie; uczestnictwa w imprezie zastępczej o wyższym
lub niższym standardzie za odpowiednią dopłatą lub zwrotem różnicy
w cenie.
b) podwyższenia ceny imprezy - Almatur może podwyższyć cenę imprezy
wyłączniew raziewystąpienia jednej z następujących okolicznościmających
wpływ na podwyższenie ceny tj.wzrostu kosztów transportu,wzrostu opłat
urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak lotniskowe,
załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych albo
wzrostu kursów walut.Wpływ powyższych okoliczności na podwyższenie
ceny musi być przez Almatur udokumentowany, a podwyższenie ceny nie
możemiećmiejsca wokresie 20 dni przed datą wyjazdu.Po otrzymaniu od
Almaturu pisemnego zawiadomienia o podwyższeniu ceny imprezy, klient
obowiązany jest niezwłocznie powiadomić Almatur, czy przyjmuje propo-
nowaną zmianę umowy, czy też odstępuje od niej za natychmiastowym
zwrotemwszystkich wniesionych świadczeń.
8.Ubezpieczenia.
a) Podpisując „Umowę-Zgłoszenie” Uczestnik deklaruje, iż stan jego
zdrowia umożliwia udział w imprezie, a w przypadku zachorowania
w trakcie imprezy zwalnia leczących go lekarzy w kraju i za granicą
z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej względem Ubezpie-
czyciela oraz wyraża zgodę na udostępnienie mu dokumentacji me-
dycznej.
b) Almatur gwarantuje wszystkim Uczestnikom ubezpieczenie w
SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą
wWarszawie, ul. Przyokopowa 31.
c) Przedmiot i zakres ubezpieczenia SIGNAL IDUNA - BEZ-
PIECZNE PODRÓŻE, w tym w zakresie amatorskiego uprawiania
sportu i następstw chorób przewlekłych:
- uczestnicy wyjazdów zagranicznych objęci są ubezpieczeniem
w zakresie STANDARD (dot. terytorium Europy i Basenu Morza
Śródziemnego), którego przedmiotem są: koszty leczenia łącznie
z assistance, a także pomocą i ochroną prawną (KL – wariant pod-
stawowy) suma ubezpieczenia – 20.000 EUR, koszty ratownictwa
– 5.000 EUR (podlimit kosztów leczenia), następstwa nieszczęśli-
wych wypadków (NNW) suma ubezpieczenia: 15.000 zł na wypadek
śmierci lub 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu, bagaż podróżny
(BP) suma ubezpieczenia 1.000 zł.
- W przypadku wyjazdów poza terytorium Europy i Basenu Morza
Śródziemnego przedmiotem ubezpieczenia są: koszty leczenia łącznie
z assistance, a także pomocą i ochroną prawną (KL – wariant podsta-
wowy) suma ubezpieczenia – 30.000 EUR, koszty ratownictwa – 5.000
EUR (podlimit kosztów leczenia), następstwa nieszczęśliwych wypad-
ków (NNW) suma ubezpieczenia: 15.000 zł na wypadek śmierci lub
100% trwałego uszczerbku na zdrowiu, bagaż podróżny (BP) suma
ubezpieczenia 1.000 zł.
- uczestnicy wyjazdów krajowych objęci są ubezpieczeniem Na-
stępstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) o sumie ubezpieczeń:
15.000 zł na wypadek 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu i 7.500
zł na wypadek śmierci.
d) Uczestnik ma prawo i obowiązek przed wyjazdem zapoznać się
w biurze podróży sprzedającym ofertę Almaturu z właściwymi Ogól-
nymi Warunkami Ubezpieczenia.
e) Przy niektórych rodzajach imprez Almatur gwarantuje dodatkowe
ubezpieczenia i wyższe sumy ubezpieczeń, zgodnie z zapisami zawar-
tymi w „Informacjach dodatkowych do oferty turystycznej”.
f ) Almatur zaleca Uczestnikowi indywidualne ubezpieczenie od kosz-
tów rezygnacji z imprezy.
9. a) Uczestnik wyjazdu zagranicznego musi posiadać aktualny pasz-
port lub inny dokument wymagany prawem do przekroczenia granicy
Rzeczpospolitej Polskiej, krajów tranzytowych oraz kraju docelowego.
Almatur nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe wystawienie
lub odmowę wydania paszportu lub wizy oraz odmowę prawa wjaz-
du do danego kraju, wynikające z działań uprawnionych organów lub
służb. Koszty wydania paszportów, wiz oraz paszportów tymczaso-
wych pokrywa Uczestnik.
b) Przy wyjazdach do państw układu Schengen,mimo zniesienia kon-
troli granicznych, każdy Uczestnik imprezy nadal musi posiadać przy
sobie paszport lub dowód osobisty.
c) Przy wyjazdach do krajów, do których nie jest wymagana wiza dla
obywateli polskich, obcokrajowcy załatwiają formalności wizowe we
własnym zakresie, w czasie umożliwiającym prawidłową realizację
imprezy turystycznej.
10. a) Od chwili rozpoczęcia imprezy Uczestnik powinien się sto-
sować do wskazań przedstawicieli Almaturu dotyczących realizacji
programu imprezy turystycznej.
b)Uczestnik ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec po-
szkodowanych, za wyrządzone przez siebie szkody materialne podczas
podróży i pobytu
11. a) Almatur jest odpowiedzialny za przebieg imprezy zgodnie z ofertą
oraz ustaloną jakością i standardem świadczeń. W przypadku zaistnienia
niezgodności pomiędzy stanemfaktycznymaofertą,uczestnikmaobowiązek
niezwłoczniepoinformowaćo tymfakciewykonawcęusługi orazprzedstawi-
ciela Almaturu (pilota, rezydenta lub wychowawcę) w celu umożliwienia im
naprawieniawady namiejscu.
b) Jeżeli nie zostaną zrealizowane określone świadczenia, do których
wykonania Almatur jest zobowiązany na podstawie umowy zawartej
z Uczestnikiem, względnie ich jakość będzie odbiegała od wynikającej
z zawartej z Uczestnikiem umowy, Almatur przyjmuje na siebie sto-
sowną odpowiedzialność finansową i zobowiązany jest do dokonania
zwrotu części wniesionych wpłat za usługę w wysokości uzależnionej
od rodzaju i stopnia odstępstwa od oferty oraz od wyceny wadliwie
zrealizowanego świadczenia, chyba, że brak realizacji określone-
go świadczenia, względnie odbieganie jego jakości od wynikającej
z zawartej umowy, będzie spowodowane wyłącznie działaniem lub
zaniechaniem klienta, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich,
nie uczestniczących w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie
można było przewidzieć lub uniknąć, albo siłą wyższą.
c) Podstawą częściowego lub całkowitego zwrotu jest reklamacja.
Wszelkie reklamacje w sprawie usług winny być sporządzone w for-
mie pisemnej i przekazane w czasie trwania imprezy przedstawicie-
lowi Almaturu lub wysłane listem poleconym dla celów dowodowych
na adres Almaturu, nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakoń-
czenia imprezy. Na zgłoszone reklamacje Almatur udzieli odpowiedzi
na piśmie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od ich
otrzymania, a w przypadku złożenia reklamacji przedstawicielowi
biura w trakcie imprezy turystycznej w terminie 30 dni od dnia jej
zakończenia.
12. a) Almatur nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych
jeżeli jest ono spowodowane wyłącznie: działaniem lub zaniechaniem
Uczestnika, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nie uczest-
niczących w umowie, jeśli działań tych nie można było przewidzieć
albo siłą wyższą.
b) Jeśli wykonanie usług stanowiących istotną część programu jest nie-
możliwe,Almatur zobowiązany jest, bez obciążania Uczestnika dodatko-
wymi kosztami,wykonać w ramach tej imprezy odpowiednie świadczenia
zastępcze, możliwe do zrealizowania w ramach danej imprezy. Jeżeli ja-
kość świadczenia zastępczego,o którymmowa wpoprzednimzdaniu, jest
niższa od jakości usługi określonej w programie imprezy,Uczestnik może
żądać obniżenia ustalonej ceny imprezy.Uczestnikmoże z uzasadnionych
powodów nie wyrazić zgody na wykonanie świadczeń zastępczych i od-
stąpić od umowy.
c) Almatur ogranicza odpowiedzialność za niewykonanie lub nienale-
żyte wykonanie usług w czasie imprezy turystycznej do dwukrotności
ceny imprezy turystycznej względem każdego klienta. Ograniczenie
to nie dotyczy szkód na osobie.
13. a) „Warunki uczestnictwa w imprezie turystycznej” są obowią-
zujące również dla osób towarzyszących, reprezentowanych przez
Uczestnika.
b) Szczegółowe zasady dotyczące organizacji poszczególnych rodza-
jów imprez są zawarte w „Informacjach dodatkowych do oferty tury-
stycznej”, które stanowią integralną część umowy.
14.Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją zawartej
umowy,w przypadku braku porozumienia między stronami, będą roz-
strzygane przez właściwy sąd cywilny.
15. a) Almatur występujący jako strona umowy udziału w imprezie tury-
stycznej jest grupą koncesjonowanych biur podróży występujących pod
jedną firmą. W ramach wewnętrznego podziału działalności odpowie-
dzialnym za realizację danej imprezy jest biuro Almaturu występujące
jako organizator przy określonej ofercie,którego adres i siedziba wskazane
są wumowie.Każdy organizator turystyki jest uprawiony do prowadzenia
tej działalności, zgodnie z warunkami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o usługach turystycznych.
b) Biura Almaturu występujące jako organizatorzy imprez posiadają
obowiązkowe gwarancje ubezpieczeniowe turystyczne na podstawie
stosownych umów zawartych z Signal Iduna S.A. z siedzibą
w Warszawie, ul. Przyokopowa 31. Biuro sprzedające imprezę
turystyczną jest obowiązane wydać Uczestnikowi wpłacającemu co
najmniej zaliczkę pisemne potwierdzenie gwarancji organizatora.
Gwarancja ta obejmuje sytuację, gdy biuro wbrew obowiązkowi
nie zapewnia Uczestnikowi powrotu do kraju lub nie dokona zwrotu
wpłat wniesionych przez klientów w razie niewykonania zobowią-
zań umownych. Uczestnik w takiej sytuacji powinien niezwłocznie
skontaktować się z beneficjentem gwarancji, którym jest Marszałek
Województwa właściwy dla siedziby organizatora. Wykaz adresów
organizatorów wraz z numerami zezwoleń (koncesji) oraz numerem
gwarancji ubezpieczeniowej turystycznej znajduje się w katalogu oraz
na stronie internetowej www.almatur.pl.
16. W sprawach nieuregulowanych wzorcem umowy mają zastoso-
wanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych oraz inne przepisy dotyczące
ochrony konsumenta.
Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych
organizowanych przez Biuro Podróży i Turystyki Almatur