Page 230 - obozy-2018

Basic HTML Version

230
Zawarcieumowy
• Zawarcia umowy na rzecz Uczestnika nieposiadającego zdolności do czyn-
ności prawnych (poniżej 13 lat) dokonują jego rodzice lub jego prawny opie-
kun.WprzypadkuUczestnika o ograniczonej zdolności do czynności praw-
nych (wiek 13-18 lat) umowę podpisują za niego rodzice lub też jego prawny
opiekunbądź teżUczestnik ten samodzielnie,przy tymw tej sytuacjimusi on
przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekuna prawnego. Jeśli zawarcia
umowy na rzecz niepełnoletnich Uczestników dokonuje inna osoba dorosła,
towinna ona przedstawić napisane w formie oświadczenia upoważnienie ro-
dziców lub prawnych opiekunówdo dokonania tej czynności.
•W imprezach dla młodzieży biorą udział Uczestnicy wwieku podanym
w ofercie.Ewentualne odstępstwa od tej zasady w granicach jednego roku
są możliwe jedynie po zgodzie organizatora i pod warunkiem zaakcepto-
wania przez Uczestnika i opiekuna zasad obowiązujących dla danej grupy
wiekowej.
Ceny
• Oferta zawarta w niniejszymkatalogu została opracowana na podstawie
zebranych informacji i stanu prawnego aktualnych w dniu 15.12.2017 r.
Podane w ofercie ceny biletów wstępu, imprez fakultatywnych itp. mają
charakter orientacyjny.
• Cena imprezy nie obejmuje innych kosztów niż podane w ofercie,
a w szczególności takich opłat dodatkowych jak np.: kosztów biletów
wstępów, wycieczek fakultatywnych, transportu miejskiego, napojów do
posiłków zamawianych u kelnera itp., a także dopłat za dojazd z wybra-
nych przystanków - podanych w rozkładach jazdy.
• Jeżeli na kilka dni przed rozpoczęciem imprezyAlmatur dysponuje jesz-
cze wolnymi miejscami zdarza się, że są one sprzedawane po obniżonej
cenie w ramach oferty Last Minute.Uczestnikom, którzy wykupili ofertę
po cenach katalogowych nie przysługuje obniżka ceny w związku z póź-
niejszą ofertą „Last Minute”.Co trzeba zabrać koniecznie !!
• Uczestnik rozpoczynający udział w imprezie zobowiązany jest posiadać
wymagane wofercie dokumenty oraz sprzęt lub ekwipunek.Konieczne jest
również posiadanie legitymacji szkolnej, książeczki zdrowia (lub numeru
PESEL).
• Dla prawidłowej realizacji umowy niezbędne jest pobranie od sprzedawcy
Karty Kwalifi kacyjnej Uczestnika Obozu/Kolonii, wypełnienie jej przez
uprawnione osoby oraz oddanie przedstawicielowi Almaturu na miejscu
zbiórki.Ze względóworganizacyjnych prosimy nie pozostawiać Kart Kwa-
lifi kacyjnych w punktach sprzedaży.Przekazanie prawidłowo wypełnionej
Karty Kwalifi - kacyjnej jest warunkiemprzyjęcia uczestnika na obóz.
Realizacja imprez
• Uczestnicy imprez znajdują się pod opieką wykwalifi kowanej kadry,
wskładktórej wzależności od imprezywchodząwychowawcy,instruktorzy,
piloci, rezydenci itd.Kadra jest odpowiedzialna za prawidłowy i bezpieczny
przebieg imprezy,a uczestnicy obozówmają obowiązekpodporządkowania
się jej poleceniom.Podopieką jednegowychowawcy znajduje sięwzależno-
ści od obozu nie więcej niż 15-20 niepełnoletnichUczestników.
• Opieka Almaturu rozpoczyna się z chwilą przekazania niepełnoletnich
uczestników przedstawicielowi Almaturu na miejscu zbiórki, a kończy
przekazaniem ich uprawnionym osobom po powrocie lub w inny spo-
sób, ustalony indywidualnie z prawnym opiekunem uczestnika. Prosimy
rodziców o punktualne stawienie się w miejscu powrotu w celu odbioru
uczestników.
• Przy dojeździe własnym na obóz krajowy prosimy o przywóz uczest-
ników nie wcześniej niż na godzinę przed planowanym przyjazdem
autokaru do obiektu, Ze względów organizacyjnych nie jest możliwe
wcześniejsze zakwaterowanie i zapewnienie opieki przez Almatur. Od-
biór uczestników winien nastąpić nie później niż godzinę po odjeździe
autokaru w ostatnim dniu obozu.
• Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania “Regulaminu obozu”,
z którym zapoznają się na początku imprezy.
•Wszczególności „Regulamin obozu”zobowiązuje Uczestników do:
- podporządkowania się poleceniom kadry obozu,
- nie spożywania alkoholu,nie palenia papierosów,nie używania narkoty-
ków, - przestrzegania przepisów i regulaminów obowiązujących w obiek-
cie zakwaterowania oraz miejscach realizacji programu (m.in. przepisy p.
poż., poruszania się po drogach publicznych, BHP, ciszy nocnej i korzy-
stania z kąpieliska),
- nie oddalania się z terenu zakwaterowania lub miejsca zajęć, - korzy-
stania ze sprzętu pływającego i kąpieliska tylko za zgodą i pod nadzorem
instruktora-wychowawcy,
- użytkowania przekazanego do ich dyspozycji sprzętu rekreacyjno- spor-
towego zgodnie z jego przeznaczeniem,
- utrzymywania porządku na terenie obozu, brania aktywnego
udziału w zajęciach,
- zachowywania się zgodnie z ogólnie przyjętymi obyczajami i zasadami
obowiązującymi na obozie,a także zwyczajami panującymi w danymkraju.
• W stosunku do Uczestników nie przestrzegających zasad objętych re-
gulaminem Almatur zastrzega sobie prawo do zastosowania odpowied-
nich do przewinienia środków dyscyplinujących takich jak: upomnienie,
powiadomienie rodziców czy powiadomienie szkoły.Poważne naruszenie
zasad, a w szczególności: spożywanie alkoholu, używanie narkotyków lub
sprowadzanie zagrożenia dla bezpieczeństwawłasnego lub innych uczest-
ników grozi wydaleniem uczestnika z obozu.
• Nie możemy zagwarantować na obozie uczestnictwa odpowiedniej ilości
młodzieży w danym wieku, gdyż nabór odbywa się poprzez zakupy indywi-
dualne, a oferta jest ogólnie dostępna.Z tego powodu,w przypadku, gdy ilość
uczestnikóww grupie jest mniejsza niż 10 zajęcia obozowe mogą odbywać się
wspólnie z innymi grupami wiekowymi. Jednocześnie zapewniamy, że zawsze
będziemysięstaraćdostosowaćprogramzajęćdomożliwości iwiekuuczestnika
Programimprez
• Polscy piloci i wychowawcy nie są uprawnieni do przewodnictwa po
wnętrzach muzealnych oraz innych miejscach zastrzeżonych prawem
danego kraju dla licencjonowanych przewodników.
• Imprezy fakultatywne organizowane są na miejscu pobytu naszych
uczestników przez biura miejscowe, z którymi Almaturu nie wiążą
stosunki prawne. W ofercie Almaturu podawany jest, jedynie w celach
informacyjnych, przykładowy program i orientacyjne ceny najbardziej ty-
powych imprez.Odpłatność za nie wnoszona jest przez turystów do biura
organizującego daną imprezę. Uczestnictwo w imprezach fakultatywnych
jest dobrowolne i nie jest objęte umową zAlmaturem.Almatur nie gwaran-
tuje także, że wszystkie podane imprezy fakultatywne się odbędą, gdyż do
realizacji może być wymagana minimalna ilość chętnych, określona przez
miejscowe biuro. Informacje o przebiegu obozu,kontakt z Uczestnikami
• W sezonie letnim Almatur uruchamia specjalną linię telefoniczną “Al-
matur Help Line”– numer 42 632 17 41. Pod tym numerem codziennie
w okresie wakacji, przez całą dobę pracownicy Almaturu służą informa-
cjami związanymi z wyjazdami i powrotami z obozów.
• Adres i numer telefonu obiektu,w którym zakwaterowani są uczestnicy
obozu można otrzymać u sprzedawcy oferty lub przedstawicieli Alma-
turu na miejscu zbiórki.
Transport
• Almatur korzysta z autokarów własnych oraz innych koncesjonowanych
przewoźników drogowych. Autokary innych fi rm są oznaczone tablicą
z logo Almaturu umieszczonym za przednią szybą autokaru.Wszystkie
autokary wykorzystywane przez Almatur posiadają klimatyzację.
• W przypadku bardzo małej ilości zainteresowanych (mniej niż 6 osób),
Almatur zastrzega sobie prawo odwołania dojazdów z danej trasy lub
miejscowości, o czym powiadomi uczestnika na piśmie do 4 dni przed
datą rozpoczęcia imprezy. Uczestnik, któremu odwołano dojazd ma pra-
wo wyboru innegomiejsca wyjazdu,na trasie realizowanej przez Almatur,
za zwrotem całości wpłaconej wcześniej dopłaty za miejsce wsiadania.
Podczas przejazdówmożliwe są przesiadki.
• Miejsce rozpoczęcia podróży należy określić w momencie podpisania
umowy.Zmiana miejsca wyjazdu lub powrotu może nastąpić nie później
niż 8 dni przed rozpoczęciem imprezy.
• W przypadku wyjazdów autokarowych i lotniczych ilość bagażu ogra-
niczona jest do jednej sztuki bagażu zasadniczego (max. 20 kg, o ile oferta
nie przewiduje inaczej) oraz jednej sztuki bagażu podręcznego (do 5 kg)
na osobę.Obsługa autokarówma prawo odmówić zabrania bagażu,który
przekracza te limity.Każdy bagaż zasadniczy przekazywany obsłudze po-
winien być podpisany imieniem i nazwiskiemwłaściciela.
• Na miejsce zbiórki należy się zgłosić minimum 10 minut przed pla-
nowanym odjazdem autokaru.Miejsca w autokarach wskazuje Uczestni-
kom pilot wmomencie wsiadania do autokaru docelowego.
• Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo pasażerów oraz komfort podróżowa-
nia uprasza się podróżnych o spożywanie posiłków oraz ciepłych napoi
w trakcie postojów autokaru. Jeśli fotele są wyposażone w pasy bezpie-
czeństwa, należy pasy te mieć zapięte w trakcie przejazdu autokaru.
•Możliwość korzystania z toalet wautokarach zewzględu na ichmałą pojem-
ność oraz komfort podróżowania jest ograniczona do sytuacji nadzwyczajnych.
Prosimy o korzystanie z toalet publicznych podczas przerwwpodróży i zabra-
nie ze sobądrobnychmonet (bilonu) na związane z tympłatności.
• Prosimy o upewnienie się, czy po zakończeniu podróży nie został po-
zostawiony w autokarach i innych środkach transportu bagaż osobisty
(przewożony pod nadzorem pasażera) oraz zasadniczy - przekazany
obsłudze autokaru.
• Na trasie przejazdu autokaru średnio co 3-4 godziny organizowane są
postoje, jeśli tylko jest możliwe - na parkingach z toaletą i barem. Czas
postoju wynosi od 20 do 45 minut. Sugerujemy więc zabranie ze sobą
niewielkiej ilości waluty krajów tranzytowych.Przy niektórych,dłuższych
trasach przewidziane są dłuższe postoje (na posiłek). Jeśli miejsce takich
postojów jest określone,towofercie podano ichmiejsce i sugerowaną ilość
potrzebnych dewiz.W pozostałych przypadkach proponujemy zabranie
na ten cel waluty krajów tranzytowych, przy założeniu, że ceny posiłków
w zajazdach w tych krajach to równowartość 10-15 EUR.
• Odprawa bagażowa na lotnisku rozpoczyna się zwyczajowo na dwie
godziny przed planowaną godziną wylotu. Bilety lotnicze wydawane
są na lotnisku przez przedstawiciela Almaturu, obejmują przelot tam
i z powrotem. Bilety należy zachować na przelot powrotny. Podczas lotu
uczestnicy znajdują się pod opieką personelu pokładowego. Po odprawie
celnej w kraju docelowym powita Uczestników przedstawiciel Almaturu
i skieruje do odpowiednich autokarów lub mikrobusów.
• W portach wylotowym bagaż podręczny jest dokładnie sprawdzany
przez służby lotniska. Nie wolno zabierać w nim przedmiotów uznawa-
nych za niebezpieczne, takich jak na przykład: noże, nożyczki, scyzoryki,
pilniczki do paznokci.Aby uniknąć utraty tego typu przedmiotów zaleca-
my umieszczenie ich w bagażu głównym.
• Pasażerowie zobowiązani są do przestrzegania wskazań kierowców
i personelu pokładowego w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa i orga-
nizacji przewozu lub przelotu.
Zakwaterowanie
•Wofercie proponujemy zakwaterowaniew różnych obiektach,z których
główne to:
- Hotele, których standard wyznaczony jest ilością posiadanych gwiazdek
zgodnie z przepisami danego kraju. Hotele z taką samą ilością gwiazdek
w różnych krajach mogą różnić się standardem i wyposażeniem pokoi.
- Akademiki, internaty wykorzystywane w czasie wakacji do zakwa-
terowania uczestników obozów oraz ośrodki młodzieżowe świetnie
pełnią swoją rolę, gdyż są specjalnie przygotowane z myślą o młodzieży
i posiadają odpowiednią infrastrukturę. - Apartamenty to samodzielne
mieszkania wakacyjne. Składają się z jednego, dwóch lub trzech pokoi,
łazienki oraz aneksu kuchennego wyposażonego w kuchenkę, lodówkę
oraz podstawowe naczynia.
•Wszystkie obiekty zakwaterowania obozówmłodzieżowych są dopusz-
czane do eksploatacji na mocy odpowiednich, obowiązujących w danym
kraju przepisów, a w Polsce zgłoszone do właściwego terytorialnie Ku-
ratorium Oświaty i dopuszczone do działalności przez Państwowego
Inspektora Sanitarnego. Opis rodzaju zakwaterowania, standardu, infra-
struktury oraz wyposażenia pokoi znajduje się w ofercie.
• Wwiększości obiektów zakwaterowania doba hotelowa rozpoczyna się
o godzinie 15.00,a kończy o godzinie 9.00.Uczestnicy podczas oczekiwa-
nia na zakwaterowanie oraz po wykwaterowaniu w ostatnimdniu pobytu
składają bagaże wmiejscu wskazanym przez opiekunów.
Posiłki
• Wydawany na drogę powrotną prowiant zastępuje jeden posiłek. Pro-
simy o zwrócenie uwagi, że przy dłuższym przejeździe może on nie być
wystarczający na całą podróż powrotną. W takim przypadku prosimy o
zapewnienie uczestnikom środków na zakup dodatkowych posiłków.
• Ze względów organizacyjnych nie zawsze możliwe jest zapewnienie
uczestnikom wyżywienia w formie specjalistycznej diety. Informacje o
tym jakie diety sąmożliwe do realizacji w danymośrodku podano w ofer-
cie.Wybór diety łączy się najczęściej z koniecznością dopłaty i winien być
dokonany z odpowiednimwyprzedzeniem.
Jeśli w składwyżywienia wchodzi podwieczorek, tomoże on być po-
dawanyprzyobiedziewpostaci np.owocu, słodyczy, jogurtu itp.
• Ilość i rodzaj posiłków określone są w opisie świadczeń danej imprezy.
Posiłki w trakcie przejazdów nie są zwykle przewidziane, prosimy o za-
branie odpowiedniej ilości prowiantu na drogę oraz kieszonkowego na
zakup żywności na drogę powrotną.
•Wtrakcie obozówzagranicznych przeważnie serwowane są dania kuch-
ni regionalnej, których smak, sposób podania oraz składniki mogą odbie-
gać od przyzwyczajeń polskich uczestników, a napoje do posiłków (poza
śniadaniami) są dodatkowo płatne, chyba, że oferta przewiduje inaczej.
Ubezpieczenie
• Każdy uczestnik imprezy organizowanej przez Almatur jest ubez-
pieczony na mocy podpisanej umowy generalnej z ubezpieczycielem
w zakresie podanym w „Warunkach uczestnictwa”. Przed podpisaniem
umowy uczestnikma prawo i obowiązek zapoznania się z „Ogólnymi wa-
runkami ubezpieczenia”,które zostanąmu udostępnione przez sprzedaw-
cę i których powinien przestrzegać.Polisę grupową posiada kadra obozu
• Almatur poinformuje klienta o szczególnych zagrożeniach życia i zdro-
wia na odwiedzanych obszarach oraz o możliwości ubezpieczenia z tym
związanego.Dotyczy to także zagrożeń powstałych po zawarciu umowy
• Uczestnik musi spełnić wymogi zdrowotne, umożliwiające uczestnictwo
w danej imprezie w sposób nie zagrażający życiu i zdrowiu jego samego lub
innych uczestników imprezy oraz potwierdzić je wKarcie Kwalifi kacyjnej.
• Dodatkowe informacje w sprawie ubezpieczeń można uzyskać w przed-
stawicielstwachKL- 20.000EUR, NNW- 15.000PLNna terenie całego
kraju,w biurachAlmaturu oraz na stronie internetowej www.almatur.pl.
• Uczestnicy cierpiący na choroby przewlekłe muszą przed wyjazdem
uzyskać zgodę i zalecenia swojego lekarza oraz odnotować je w Karcie
Kwalifi kacyjnej.Almatur nie zapewnia lekarstw i środków
medycznych stosowanych przy chorobach przewlekłych i chronicznych.
• Wszelkie formalności związane z udzieleniem pomocy medycznej lub
innych usług assistance oraz pokrycia kosztów za granicą, w imieniu
Uczestnika są załatwiane przez kadrę obozu. Dokumentację związaną
z kosztami leczenia wypełnia i podpisuje wychowawca wraz z uczestni-
kiem.Rozliczeń z Ubezpieczycielem dokonuje bezpośrednio Almatur.
• Ubezpieczenie zawarte w cenie imprezy odbywającej się w Polsce nie
obejmuje kosztów leczenia, w tym zakupu lekarstw. Obcokrajowcy, nie
posiadający prawa do bezpłatnego leczeniawPolsce powinni wewłasnym
zakresiewykupić polisę ubezpieczeniową na pokrycie ewentualnych kosz-
tów leczenia podczas trwania obozu.
• Jeśli na podstawie orzeczenia lekarskiego Uczestnik imprezy krajowej nie
spełnia wymogów zdrowotnych umożliwiających mu dalsze uczestnictwo
w imprezie, wychowawcy poinformują o tym telefonicznie rodziców lub
opiekunów. W takim przypadku, niezwłocznie po otrzymaniu zawiado-
mienia,powinni oni odebrać Uczestnika zmiejsca odbywania obozu.
• Z roszczeniami wynikającymi z ubezpieczeń uczestnicy występują bez-
pośrednio do ubezpieczyciela w terminie do 7 dni po zakończeniu im-
prezy. Szczegółowych informacji udzielają kadra obozu oraz sprzedawcy.
• Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na przechowywanie pieniędzy,
telefonów komórkowych i innych przedmiotów wartościowych w czasie
trwania imprezy. Powinny one być zawsze noszone w sposób bezpieczny
przy sobie,a podczas pobytuwobiektachzakwaterowania zalecamy,aby go-
tówka, biżuteria, kamery i inne cenne rzeczy posiadane przez uczestników
były przechowywanew sejfi e hotelowym lub innymwmiejscuwskazanym
przezwychowawców.Należy również zwrócić uwagę przedkażdymopusz-
czaniu pokoju hotelowego, aby jego drzwi i okna pozostawały zamknięte.
Ubezpieczeniebagażuobejmuje tylko rzeczyosobiste (ubrania i kosmetyki).
• Ubezpieczenie bagażu nie obejmuje zniszczenia walizki/torby po-
dróżnej, sprzętu sportowego, biżuterii, pieniędzy oraz dzieł sztuki. Od-
powiedzialność ubezpieczyciela w zakresie ubezpieczenia przenośnych
telefonów, sprzętu fotografi cznego i komputerowego oraz audio-video
jest ograniczona do wysokości 50% sumy ubezpieczenia.
Informacjewizowe i paszportowe
• Przywyjazdach na obozy zagraniczne jedynymi dokumentami uprawnia-
jącymi do przekroczenia granicy jest paszport, a jeśli obóz łącznie z trans-
portemodbywa się wyłącznie na terenie UE również dowód osobisty.
• W większości odwiedzanych krajów wymagane jest, aby paszport był
ważny minimum 6 miesięcy od dnia przekroczenia granicy. Paszporty
w Polsce są wydawane przez Wydziały Spraw Obywatelskich Urzędów
Wojewódzkich.Okres oczekiwania na paszport wynosi ok. 4 tygodni.
• Uczestnik imprezy w przypadku kradzieży, zagubienia paszportu lub
innych dokumentów związanych z podróżą powinien natychmiast o tym
fakcie zawiadomić opiekuna-wychowawcę.
Informacje zdrowotne
• W żadnym z proponowanych przez Almatur krajów nie występują ja-
kieś specyfi czne zagrożenia zdrowotne i nie są wymagane szczepienia
ochronne. Należy zawsze jednak pamiętać o zachowaniu minimum sa-
nitarnego jak mycie rąk przed jedzeniem, mycie owoców czy picie tylko
butelkowanej wody mineralnej.
•O zasadniczych zmianach dotyczących ewentualnych wymogów sani-
tarnych bądź zdrowotnych Uczestnicy będą informowani przez sprze-
dawców oferty. Aktualne informacje uzyskać można również w Infor-
macji Konsularnej MSZ pod numerem telefonu 22 523 94 51 lub na
stronach internetowych pod adresemwww.msz.gov.pl.
Daneosobowe
•Wzwiązku z udostępnieniemdanych osobowychAlmaturowi do celów
realizacji umowy informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926
z późn. zm.) przekazanie danych osobowych ma charakter dobrowolny,
a osobie, której dane dotyczą, przysługują prawa określone w ww. ustawie,
w szczególności prawo przeglądania przetwarzanych danych osobowych,
poprawiania ich oraz kontroli ich przetwarzania. Administratorem da-
nych osobowych jest biuroAlmaturuwskazane wofercie jako organizator
imprezy. Dane osób objętych ubezpieczeniem w zakresie obejmującym:
imię,nazwisko,datę urodzenia,zostaną udostępnione i będą przetwarzane
przez SIGNAL IDUNA PolskaTU S.A. z siedzibą przy ul.Przyokopo-
wej 31 wWarszawie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochro-
nie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
w celu realizacji umowy ubezpieczenia.
Informacje dodatkowe do oferty turystycznej – Obozy młodzieżowe Lato 2018
Poniższy tekst stanowi uzupełnienie „Warunków uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Biuro Podróży i Turystyki Almatur”.