Page 6 - obozy-2018

Basic HTML Version

Bagaż
PORADNIK RODZICA
Kadra
Zdrowie
i bezpieczeństwo
Kto może
odebrać dziecko
Co zabrać
Transport
Zakwaterowanie i wyżywienie
Zatrudniamy sprawdzonych i wykwalifikowanych opiekunów, którzy
współdecydują o jakości naszych kolonii i obozów. Najczęściej są to
nauczyciele szkolni, wychowawcy świetlic, pracownicy domów kultu-
ry.Wszyscy posiadają wymagane uprawnienia, które są weryfikowane
przez Kuratoria Oświaty podczas zgłaszania do nich naszych imprez.
Kadra to nie tylko wychowawcy. To także kierownicy, ratownicy, ani-
matorzy, instruktorzy.To ludzie z pasją – najlepsi w tym co robią.
Jest dla nas najważniejsze, dlatego przed podjęciem decyzji
o zapisaniu dziecka na wyjazd prosimy rodziców o bardzo
staranne przeanalizowanie oferty i przemyślenie swojej decy-
zji biorąc pod uwagę zdrowie i kondycję dziecka. Część ofert
z uwagi na specjalistyczny program (np. obozy sportowe),
wysokie temperatury, długą podróż itd. może nie być odpo-
wiednia dla każdego dziecka. Jeśli Państwa dziecko cierpi na
jakąś dolegliwość, chorobę przewlekłą, to koniecznie należy
skonsultować z Państwa lekarzem taki wyjazd, w celu wyeli-
minowania wszelkich przeciwwskazań zdrowotnych. Prosi-
my również o dokładne wpisanie do karty zdrowia wszel-
kich dolegliwości, uczuleń, przyjmowanych lekarstw wraz
z instrukcją dawkowania. Jeśli stan zdrowia Państwa dziecka
wymaga specjalnych działań ze strony organizatora: specjal-
na dieta, lodówka do przechowywania lekarstw itp., należy
ten fakt bezwzględnie zgłosić przed dokonaniem rezerwacji
w celu potwierdzenia możliwości realizacji tych świadczeń.
Prosimy też pamiętać, że chore dziecko nie może jechać na
kolonie lub obóz. W takich wypadkach prosimy o kontakt
z biurem, w miarę możliwości postaramy się zmienić termin
wyjazdu na późniejszy. Aby uniknąć ewentualnych konse-
kwencji finansowych związanych z niemożliwością wyjazdu
dziecka na obóz z powodu choroby, proponujemy wykupie-
nie (w trakcie zapisywania dziecka na obóz) dodatkowego
ubezpieczenia od kosztów rezygnacji. Jeśli dziecko źle znosi
jazdę autokarem prosimy o zaopatrzenie dziecka w lekarstwa
przeciwko chorobie lokomocyjnej.
Dziecko z autokaru lub obozu może odebrać wyłącznie
opiekun prawny lub inna dorosła osoba do tego upo-
ważniona. Jeśli nie mogą sami odebrać Państwo swojego
dziecka, prosimy zadbać o to, by takie pisemne upoważ-
nienie przekazać kierownikowi wypoczynku lub pracow-
nikowi naszego biura.
Niezależnie od charakteru wyjazdu każdy uczestnik powinien zabrać: nakrycie głowy, dwie pary
butów, mały plecak na wycieczki, krem z filtrem UV, ręcznik, klapki kąpielowe, czystą bieliznę na
każdy dzień, kurtkę przeciwdeszczową, piżamę, spodnie długie oraz krótkie, bluzy, koszulki, przybory
toaletowe. W zależności od charakteru obozu dodatkowo należy zabrać: strój kąpielowy, dodatkowy
ręcznik kąpielowy, buty do chodzenia po górach, strój sportowy na zajęcia sportowe, strój specjali-
styczny na zajęcia specjalistyczne, inne rzeczy opisane w uwagach na stronie przy konkretnej ofercie.
Korzystamy wyłącznie z licencjonowanych, sprawdzonych i uznanych na rynku
firm transportowych.Wszystkie nasze autokary posiadają aktualne badania tech-
niczne a kierowcy to sprawdzeni, zaufani i wieloletni pracownicy naszych part-
nerów handlowych. Staramy się optymalizować trasy dojazdowe pod względem
czasu przejazdu, ale dbamy również o zapewnienie jak najlepszej dostępności
wyjazdu z Państwa miejsca zamieszkania. Dlatego przejazd nie zawsze odbywa
się najkrótszą trasą, możliwe są też przesiadki, które zawsze odbywają się pod
nadzorem i przy pomocy opiekunów. Przy wyborze oferty prosimy o zwrócenia
uwagi na plany podróży, w których określamy godziny wyjazdów i przyjazdów.
Wszystkie obiekty, w których kwaterowane są dzieci spełniają wymogi
stawiane obiektom przeznaczonym dla wypoczynku dzieci i młodzieży.
Kontrolowane są przez Straż Pożarną, Stację Sanitarno-Epidemiologiczną
a pobyt w nich nadzorowany jest przez miejscowe Kuratorium Oświaty.
Jeśli Państwa dziecko wymaga specjalnej diety (np. wegetariańskiej, bezglu-
tenowej itp.), należy ten fakt bezwzględnie zgłosić przed dokonaniem rezer-
wacji w celu potwierdzenia możliwości realizacji tych świadczeń.
Dobrze, by dzieci uczestniczyły w pakowaniu się
przed wyjazdem, wtedy orientują się co i gdzie
mają spakowane. W miarę możliwości sugerujemy
spakowanie dziecka do walizki na kółkach; ciężar
walizki powinien uwzględniać możliwości dziecka.
Ważne by walizka została podpisana imieniem i
nazwiskiem dziecka z telefonem i miejscem doce-
lowym wyjazdu. Artykuły higieniczne i prowiant na
drogę najlepiej spakować do podręcznego plecaka,
który później może być wykorzystany na wycieczki
czy wyjścia na plażę.
Każdy uczestnik kolonii czy obozu bezwzględnie powinien posiadać wy-
pełnioną kartę kwalifikacyjną. Przy wyjazdach zagranicznych oraz przy
pobytach na terenie Polski z wycieczkami zagranicznymi, każdy uczestnik
powinien bezwzględnie posiadać ważny paszport lub dowód osobisty, które
są jedynymi dokumentami uprawniającymi do przekroczenia granicy Polski.
Prosimy, aby porozmawiać przed wyjazdem
z dziećmi na temat rozsądnego wydawania
pieniędzy, ponieważ zaplanowanie i zago-
spodarowanie oszczędności stanowi często
dla uczestników duży problem. Pierwsze-
go dnia podczas spotkania organizacyjne-
go z kierownikiem i wychowawcą istnieje
możliwość przekazania kieszonkowego do
depozytu. Sugerujemy aby kieszonkowe było
przygotowane w drobniejszych banknotach.
Cenne przedmioty – prosimy nie zabierać na
wyjazd laptopów, tabletów, drogiego sprzętu
elektronicznego i innych cennych przedmio-
tów.Ułatwi to czynny udział w życiu kolonij-
nym czy obozowym oraz pozwoli na lepszą
integrację w grupie (unikniemy też kłopo-
tów z zabezpieczeniem takich przedmiotów
przed uszkodzeniem lub zgubieniem).
Dokumenty
Kieszonkowe
6