Page 84 - obozy-2018

Basic HTML Version

Polska
84
www.almatur.pl
organizator: Almatur Łódź
JAKIE ATRAKCJE NAS CZEKAJĄ?
Wakacje to nie tylko pobyt nad morzem, czy w gó-
rach! My proponujemy Ci niezwykłe, letnie przygody
w miejscu znanym, a jednocześnie niezwykle tajemni-
czym, położonym w Puszczy Nadpilickiej. Tym miej-
scem jest
Spała
– otoczona lasami miejscowość wypo-
czynkowa będąca świadkiem polowań carów rosyjskich,
prezydentów Mościckiego i Wojciechowskiego oraz
Marszałka Piłsudskiego. Płynąca przez Spałę rzeka
Pilica, rezerwaty przyrody, stare kopalnie piasku szklar-
skiego, tajemnicze bunkry z czasów II Wojny Świato-
wej to jedne z wielu atrakcji tego regionu. Sąsiedztwo
Centralnego Ośrodka Przygotowań Olimpijskich po-
woduje, że każdy dzień w Spale to możliwość spotkania
z najbardziej znanymi polskimi sportowcami. Liczne
ścieżki rowerowe i szlaki turystyczne umożliwią Wam
z kolei lepsze poznanie tych okolic.
Zamieszkacie
w położonym w lesie, dwukondygnacyjnym ośrod-
ku „Zacisze”.
Będziecie korzystać z prawie hektaro-
wego, ogrodzonego i oświetlonego terenu ośrodka,
jadalni, kawiarni z letnim ogródkiem, zadaszonego
kompleksu altan wokół miejsca na ognisko i grilla,
boiska do siatkówki plażowej, bilardu, piłkarzyków
i tenisa stołowego. W dni deszczowe zajęcia odbywać
się będą w jednej z wielu sal na terenie obiektu.
Re-
welacja – w całym obiekcie bezpłatny dostęp do In-
ternetu – freeWi-Fi!
Zajęcia prowadzić będzie kadra
złożona z „odpowiednio zakręconych” wychowawców,
instruktorów strzelectwa, kajakarstwa i innych form
rekreacji. Do wyboru będziecie mieli
obóz ASG
, gdzie
dużo zajęć odbędzie się w wojskowych fortyfikacjach
z czasów II Wojny Światowej oraz
obóz przygodowy
,
gdzie jedna atrakcja gonić będzie kolejną!
ASG- „Decydującestarcie” (12-15 lat), (15-18 lat)
ZajęciaASG:
szkolenie z zasad bezpieczeństwa
i odpowiedniej obsługi replik broni, nauka norm mo-
ralnych podczas użytkowania broni ASG, podstawy
działania leśnego (taktyka zielona), strzelanie dyna-
miczne, różne pozycje strzeleckie i właściwa posta-
wa podczas strzelania, strzelanie bojowe, a strzelanie
sportowe, poruszanie się w terenie w szykach bojo-
wych, ubezpieczanie grupy i partnera, dostosowanie
odpowiedniej taktyki i strategii do terenu i czasu dzia-
łań, realizacja różnych scenariuszy podczas rozgrywek
ASG; konwojowanie rannego, przemarsz przez teren
wroga, działanie na tyłach wroga, zasadzka i podsta-
wy działań snajperskich, część zajęć prowadzona bę-
dzie nocą.
Zajęcia taktyczne:
różne formacje bojowe,
w tym przemarsz szykiem ubezpieczonym, rozmiesz-
czanie stanowisk ogniowych i ogień krzyżowy, zasadz-
ka, obstawianie drogi, ubezpieczanie konwojów pie-
szych, ochrona VIP-a i odbicie zakładników, działania
w terenie leśnym oraz działania dywersyjne na tyłach
wroga.
Zajęcia zwiadowczo-szpiegowskie:
kamuflaż
dostosowany do terenu działań, bezszelestne porusza-
nie się, obserwacja terenu i osób, sporządzanie nota-
tek z przebiegu obserwacji i szkiców obserwowanego
terenu, sposoby i ścieżki przekazywania wiadomości,
ich wielokrotne szyfrowanie.
Zajęcia strzeleckie:
ćwi-
czenie odpowiedniej postawy strzeleckiej, strzelanie
z prawego i lewego oka, obsługa broni obiema rękami
i jedną ręką, ogień zaporowy, postępowanie przy zacię-
ciu się broni, strzelanie do celu stałego i poruszającego
się.
Trening saperski:
z wykorzystaniemmacek saper-
skich i elektronicznych wykrywaczy metali.
Taktyka
czarna:
ćwiczenie techniki walki z przeciwnikiem
znajdującym się z budynkach, czy środkach transpor-
tu; wchodzenie do pomieszczeń, przeszukiwanie ich,
zabezpieczanie przeszukanej części obiektu, metody
postępowania z zakładnikami, komunikacja niewer-
balna i sygnały dowodzenia; zajęcia odbywać się
będą w fortyfikacjach z czasów II Wojny Światowej
i opuszczonej fabryce.
Survival militarny:
pozyski-
wanie i uzdatnianie wody do picia, „zielona kuchnia”,
czyli zdobywanie pokarmu, niewidoczne obozowisko
i sztuka kamuflażu, rozpalanie ognisk różnymi meto-
dami, nauka pierwszej pomocy metodami improwizo-
wanymi: budowa noszy, transport rannego w trudnych
warunkach terenowych, strzelanie z łuku, nocny biwak
w lesie.
Terenoznawstwo:
nauka posługiwania się
busolą, odnajdywanie północnego kierunku z układu
gwiazd oraz innymi metodami, nocne przemarsze na
orientację, komunikowanie się w terenie.
Militarny
spływ pontonowy:
rzeką Pilicą z Tomaszowa Mazo-
wieckiego do Spały, połączony z zajęciami z czarnej
taktyki w opuszczonych halach przemysłowych.
Nocne
i dzienne gry terenowe:
wieloelementowe gry, podczas
których uczestnicy utrwalają nabyte wcześniej umie-
jętności; dwudniowa, kończąca obóz taktyczna zabawa
typu
MILSIM
z wieloma zadaniami do wykonania
(rozpoznanie terenu, zdobycie zrzutu z bronią i amuni-
cją, przeprowadzenie ataku na bazę wroga).
Wyprawy
rowerowe:
do kompleksu niemieckich bunkrów w Jele-
niu, Szańca majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala”
i cmentarza żołnierzy z czasów IWojny Światowej.
Za-
jęcia sprawnościowe:
musztra, zaprawy poranne, mar-
szobiegi. Wszystkie zajęcia specjalistyczne odbywać się
będą z zastosowaniem wszelkich niezbędnych elemen-
tów zapewniających bezpieczeństwo (okulary ochron-
ne) i posiadających wymagane atesty.
Wyprawa piesza:
do niemieckiego ośrodka dowodzenia Anlage Mitte
z czasów II Wojny Światowej w Konewce; zwiedza-
nie z przewodnikiem schronu kolejowego, schronów
technicznych; przejście 80 metrowymi, podziemnymi
kanałami między bunkrami.
Ognisko z pieczeniem
kiełbasy.Dyskoteki, karaoke.Zawody sportowe:
tenis
stołowy, bilard, siatkówka plażowa.
Każdy uczestnik
otrzyma pamiątkowe blaszki identyfikacyjne (tzw.
„nieśmiertelniki”).
Przygodowy - „Wakacje zadrenaliną” (8-13 lat)
To obóz dla Tych, którzy nie lubią monotonii
i chcą spróbować swoich sił w różnorodnych formach
aktywności! Będzie tutaj także czas na relaks i wysła-
nie do znajomych news-a co się w Spale dzieje. Przed
Wami:
spływ kajakowy rzeką Pilicą:
z Tomaszowa
Mazowieckiego przez Spałę do Inowłodza; poprze-
dzi go profesjonalne przeszkolenia kajakowe; uczest-
nicy w nowoczesnych kajakach polietylenowych
prowadzeni przez doświadczonych instruktorów i ra-
towników wodnych przepłyną przez Rezerwat Spała
i meandry rzeki w Spalskim Parku Krajobrazowym;
Spalskie tajemnice
Spała