zadzwoń
X
x
Biuro Podróży i Turystyki Almatur
Turystyka niebanalna
Infolinia: 801 50 00 05
*opłata zgodnie z cennikiem Twojego operatora
pn.-pt. godz.09:00-18:00, sb godz.10:00-14:00
TikTok Almatur
Instagram Almatur
Facebook Almatur
Tło strony almatur
Tło strony almatur OBOZY I KOLONIE WYCIECZKI I WCZASY KURSY JĘZYKOWE EGZOTYKA ZIELONE SZKOŁY ZIMA LEGITYMACJE ISIC
Tło strony almatur
Czego szukasz?
Obozy, kolonie
Wycieczki, wczasy, egzotyka, obozy studenckie
Kursy językowe
Szukaj kontekstowo
Tło strony almatur

Oferta turystyczna
Pozostałe produkty
Ważne informacje
REGULAMIN SERWISU

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Operatorem serwisu internetowego pod adresem www.almatur.pl, zwanego dalej Serwisem oraz podmiotem świadczącym usługi jest spółka pod firmą Biuro Podróży i Turystyki "Almatur-Łódź" Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, adres: 90-417 Łódź, ul. Piotrkowska 59, NIP: 725-000-83-19, REGON 470623085, KRS 0000199746, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi Sąd Gospodarczy XX Wydział KRS, wysokość kapitału zakładowego: 50.000 PLN.

1.2. Niniejszy Serwis umożliwia jego Użytkownikom: 1. zapoznanie się z rodzajami imprez turystycznych oferowanych przez podmioty z grupy Almatur na podstronach Serwisu dotyczących poszczególnych rodzajów imprez, w tym: obozów młodzieżowych, wczasów, wycieczek, obozów studenckich oraz kursów językowych;
2. prezentację ceny, to jest ustalenie wstępnej wysokości ceny imprez turystycznych na podstronach stronach Serwisu dotyczących poszczególnych imprez;
3. dokonanie wstępnej rezerwacji imprezy turystycznej na okres 36 godzin;
4. wskazanie nr rachunku bankowego, na który należy dokonać płatności za dokonaną rezerwację;
5. zamawianie katalogów i biuletynów ofert specjalnych, w tym w formie elektronicznej;
6. prezentację ofert specjalnych;
1.3. Niniejszy Regulamin określa prawne zasady korzystania z Serwisu, służy on jako pomoc dla Użytkowników Serwisu, ma być ułatwieniem w posługiwaniu się i korzystaniu z narzędzi Serwisu. Treści Serwisu mają charakter informacyjny oraz użytkowy

1.4. Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej określają prawa i obowiązki Użytkownika Serwisu, a także prawa, obowiązki i zobowiązania Administratora Serwisu oraz innych podmiotów, które za pomocą Serwisu udostępniają Użytkownikom Serwisu swoje usługi lub produkty.

1.5. Każda osoba z momentem rozpoczęcia korzystania z Serwisu, zobowiązana jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i do przestrzegania jego postanowień. Dokonanie wstępnej rezerwacji imprezy turystycznej jest możliwe wyłącznie po akceptacji niniejszego Regulaminu.

1.6. Korzystanie z Serwisu, w szczególności zapoznanie się rodzajami imprez turystycznych w Serwisie nie wymaga wypełniania jakichkolwiek formularzy ani podawania danych osobowych Użytkownika. Podanie danych osobowych niezbędne jest dopiero na etapie dokonywania Rezerwacji.

2. DEFINICJE

2.1. Regulamin - niniejszy regulamin;

2.2. Serwis - serwis znajdujący się pod adresem internetowym www.almatur.pl, stanowiący platformę internetową administrowaną przez Biuro Podróży i Turystyki "Almatur-Łódź" Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi służącą do celów opisanych w ust. 1.2 powyżej;

2.3. Administrator - Biuro Podróży i Turystyki "Almatur-Łódź" Sp. z o. o.; z siedzibą w Łodzi, adres: (90-413 Łódź), ul. Piotrkowska 59, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000199746, NIP - 725-000-83-19, REGON 470623085.

2.4. Almatur - oznacza Administratora, jak też każdą inną spółkę z grupy Almatur będącą organizatorem konkretnej, wybranej przez Użytkowania imprezy turystycznej. Wykaz organizatorów dostępny jest w Serwisie w zakładce https://www.almatur.pl/organizatorzy.php. Pełne dane identyfikujące organizatora wybranej przez Użytkownika imprezy turystycznej znajdują się również na przesłanej Użytkownikowi umowie.

2.5. Użytkownik Serwisu / Klient - osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat, która korzysta z Serwisu, w szczególności dokona Rezerwacji;

2.6. Rezerwacja - wstępna rezerwacja imprezy turystycznej oferowanej przez Almatur, która może być dokonana za pośrednictwem Serwisu na okres do 36 godzin, w następstwie której to rezerwacji może zostać podpisana umowa o świadczenie usług turystycznych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych;

2.7. System Rezerwacyjny SYKON - informatyczny system rezerwacyjny pod adresem https://cluster.turystyka.com.pl/, którego właścicielem jest PIRO s.c. Bogumiła Wołowicz, Mariusz Galus, ul. Małopolska 4/6, 71-513 Szczecin, za pomocą którego dokonywane są Rezerwacje, a dane Użytkowania dokonującego Rezerwacji są przekazywane do Administratora.

3. INFORMACYJNY CHARAKTER SERWISU

Wszelkie informacje opublikowane w Serwisie, w szczególności materiały dotyczące imprez turystycznych i cen, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Zawartość Serwisu ma jedynie charakter informacyjny i stanowi jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.

4. OFERTY I ICH ZMIANY

4.1. W Serwisie umieszczony został wybór ofert Almatur: (1) z aktualnych katalogów i cenników, (2) oferty Last Minute i promocyjne, w tym First Moment i innych (3) oferty specjalne.

4.2. Almatur zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów i usług oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Uprawnienie Almatur, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub warunków akcji promocyjnych.

4.3. Ceny prezentowane w Serwisie mogą ulec zmianie przy każdorazowej aktualizacji Serwisu. Aktualizacja Serwisu może odbywać się kilka razy dziennie.

5. ZASADY KORZYSTANIA Z SYSTEMU REZERWACYJNEGO ALMATUR

5.1. Korzystanie z Serwisu w celu dokonania Rezerwacji wymaga: (1) zastosowania odpowiednich urządzeń umożliwiających łączność z Internetem (takich jak np. komputer, tablet, telefon) oraz odpowiedniej przeglądarki internetowej. Do korzystania z niektórych funkcji Serwisu konieczna jest obsługa protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL oraz włączona obsługa Java Script i cookies, ewentualnie obsługa Flash; (2) Posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail); (3) wskazania numeru telefonu kontaktowego; (4) włączenia obsługi plików typu cookies.

5.2. Przy korzystaniu z Serwisu zalecane jest posiadanie zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego.

5.3. Użytkownik może dokonywać Rezerwacji w Serwisie przez 7 (siedem) dni w tygodni i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.

5.4. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne.

5.5 Kalkulacja ceny imprezy turystycznej w Serwisie oznacza uzyskanie wyliczonej ceny imprezy turystycznej w oparciu o dokonanie Rezerwacji. Cena imprezy turystycznej prezentowana na podstronie Serwisu z przedmiotową ofertą jest ceną wstępną. Tylko dokonanie Rezerwacji, podpisanie umowy o świadczenie usług turystycznych przez Klienta, przesłanie jej faksem, e-mailem lub pocztą oraz jej opłacenie w określonym okresie 36 godzin ważności Rezerwacji stanowi gwarancję prawidłowego wyliczenia i ustalenia ceny, co nie uchybia postanowieniom umowy o świadczenie usług turystycznych, w tym Warunkom Uczestnictwa, dopuszczającym zmianę ceny imprezy turystycznej w przewidzianych w takiej umowie wypadkach.

5.6. W celu dokonania Rezerwacji wybranej przez Użytkownika imprezy turystycznej konieczne jest wypełnienie formularza na stronie z przedmiotową ofertą. Po kliknięciu "Rezerwuj" następuje przekierowanie na stronę Systemu Rezerwacyjnego SYKON (https://cluster.turystyka.com.pl/), gdzie należy wypełnić co najmniej pola oznaczone jako "wymagane", które są niezbędne dla dokonania Rezerwacji. Rezerwacja jest dokonywana bezpośrednio w systemie rezerwacyjnym Almatur i zawiera właściwie wyliczoną cenę.

5.7. Podczas dokonywania Rezerwacji Użytkownik zobowiązany jest podać poprawne dane uczestników imprezy turystycznej. Na wskazany adres e-mail zostanie przesłane potwierdzenie dokonanej Rezerwacji wraz z podanym numerem rachunku bankowego, na jaki należy wpłacić cenę/zaliczkę. Po uiszczeniu zaliczki na wskazany przez Użytkownika adres e-mail zostanie wysłana umowa o œwiadczenie usług turystycznych w zakresie wybranej imprezy turystycznej wraz z odpowiednimi załšcznikami.

5.8. Potwierdzenie dokonania Rezerwacji wysyłane na adres e-mail wskazany przy dokonywaniu Rezerwacji jest generowane automatycznie przez system rezerwacyjny Almatur, bez udziału operatora.

5.9. Użytkownik Serwisu wypełniając formularz Rezerwacji jest zobowiązany zapoznać się z dostępnymi w Serwisie: Warunkami Uczestnictwa oraz Warunkami Ubezpieczenia, a następnie złożyć stosowne oświadczenie, że zapoznał się z tymi warunkami.

5.10. Płatność za rezerwację może odbyć się na wskazany po dokonaniu Rezerwacji numer rachunku bankowego - wskazany numer jest unikalnym i właściwym jedynie dla jednej rezerwacji (system płatności masowych). Błędne przepisanie, wpłata na niewłaściwy numer rachunku bankowego lub podanie go osobie trzeciej celem zapłaty może być powodem opłacenia Rezerwacji, która należy do innego Użytkownika Serwisu. Numer rachunku bankowego pojawia się po dokonaniu Rezerwacji na umowie o świadczenie usług turystycznych oraz zostaje przesłany na wskazany przez Klienta adres e-mail podczas dokonywania Rezerwacji. Płatność winna nastąpić w kwotach oraz terminach wskazanych w zawartej umowie o świadczenie usług turystycznych.

5.11. Płatność za rezerwację może odbyć się również przy pomocy karty kredytowej lub płatniczej. W takim przypadku z karty zostanie pobrana pełna należność za rezerwację, a ewentualny zwrot zostanie zwrócony na konto karty. Płatności kartą kredytową lub płatniczą autoryzuje eCard S.A.

5.12. Dokonanie Rezerwacji nie jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług turystycznych. Zawarcie umowy o świadczenie usług turystycznych następuje łącznie po: 5.12.1. zapoznaniu się Użytkownika z ofertą, akceptacji Warunków Uczestnictwa, Informacji Dodatkowych i Warunków Ubezpieczenia (zaznaczenie odpowiednich pól w formularzu rezerwacyjnym),

5.12.2. wypełnieniu przez Użytkownika formularza rezerwacyjnego umowy-zgłoszenia i dokonaniu rezerwacji,

5.12.3. przesłaniu przez Almatur Użytkownikowi za pomocą poczty elektronicznej potwierdzenia rezerwacji, a także warunków płatności oraz numeru konta do dokonywania wpłat.

5.12.4. wpłacie przez Użytkownika odpowiedniej zaliczki na wskazane konto, (brak dokonania wpłaty zaliczki w czasie 36 godzin od otrzymania potwierdzenia rezerwacji z Almaturu skutkuje automatyczną anulacją dokonanej przez Użytkownika rezerwacji)

5.12.5. otrzymaniu od Almaturu na adres poczty e-mail zestawu dokumentów: Umowy-zgłoszenia z naniesioną kwotą wpłaconej zaliczki, kwotą do dopłaty oraz Warunkami Uczestnictwa, Informacjami Dodatkowymi, Warunkami Ubezpieczenia itd.
5.13. Na życzenie Użytkownika, po zawarciu umowy komplet dokumentacji związanej z jej zawarciem może zostać sporządzony w formie papierowej i wysłany pocztą tradycyjną. Użytkownik po otrzymaniu tych dokumentów powinien je podpisać, a następnie odesłać jeden egzemplarz umowy wraz z załącznikami pocztą tradycyjną do Almaturu.

5.14. Stroną umowy o świadczenie usług turystycznych jest ta spółka z grupy Almatur, która jest organizatorem danej imprezy turystycznej i jest wskazana na umowie o świadczenie usług turystycznych. Administrator działa jedynie jako agent występujący w imieniu i na rzecz organizatora.

5.15. Po dokonaniu Rezerwacji i zawarciu umowy o świadczenie usług turystycznych w ramach wybranej imprezy turystycznej, aby zrezygnować z imprezy, dokonać zmiany rezerwacji lub umowy, bądź zmienić jej elementy należy wysłać e-mail na adres: lodz@almatur.pl.

6. PRYWATNOŚĆ I POUFNOŚĆ, OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

6.1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu, którzy przekażą swoje dane osobowe jest zdefiniowany w niniejszym Regulaminie Administrator Serwisu.

6.2. Dane osobowe przetwarzane są w celu dokonania Rezerwacji, zarządzania dokonanymi Rezerwacjami, przygotowania projektu umowy o świadczenie usług turystycznych, jak również w celach marketingu własnych produktów i usług, przy czym w tym ostatnim wypadku pod warunkiem wyrażenia przez Użytkowania odrębnej zgody. W celu dokonania Rezerwacji lub przygotowania projektu umowy Administrator może przekazać dane osobowe podmiotowi z grupy Almatur będącemu organizatorem wybranej przez Użytkownika imprezy turystycznej.

6.3. Dane osobowe Użytkownika Serwisu są przetwarzane z poszanowaniem zasad przewidzianych w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz. U. 2014 r. poz. 1182 ze zm.) oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tj. Dz. U. 2013 r. poz. 1422 ze zm.).

6.4. Użytkownicy Serwisu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora lub poprzez podmiot z grupy Almatur będący organizatorem wybranej przez Użytkownika imprezy turystycznej poprzez zaznaczenie stosownych pól w formularzu rezerwacyjnym. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo nie podania danych osobowych, jednakże będzie to skutkowało brakiem możliwości dokonania Rezerwacji w rozumieniu niniejszego Regulaminu, a w konsekwencji otrzymania podpisanych egzemplarzy umowy o świadczenie usług turystycznych.

6.5. Użytkownik Serwisu może również, opcjonalnie, zamawiać katalogi zawierające ofertę turystyczną Almatur: 6.5.1. W celu zamówienia drukowanego katalogu zawierającego ofertę turystyczną Almatur, Klient wypełnia stosowny formularz dostępny w Serwisie. Katalog zostanie przesłany do Klienta pocztą na podany w formularzu adres do korespondencji, w terminie XX dni od otrzymania zamówienia, o ile zapasy katalogów nie uległy wyczerpaniu;

6.5.2 W celu otrzymywania katalogów w postaci elektronicznej lub biuletynów ofert specjalnych (format PDF lub inny), Użytkownik podaje za pośrednictwem Serwisu swój adres e-mail, przez co wyraża zgodę na otrzymywanie wyżej wymienionych katalogów lub biuletynów. Aby dokonać aktywacji adresu e-mail należy kliknąć na link aktywacyjny umieszczony w widomości wysłanej pod wskazany adres e-mail.
6.6. Dane osobowe osób zamawiających katalog (imię, nazwisko, adres, telefon, e-mail) będą przetwarzane w celu jednorazowego przesłania katalogu oraz w celach własnych marketingowych. Dane osobowe osób zamawiających ofertę specjalną (adres e-mail) będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłania oferty specjalnej.

6.7. Każdy Użytkownik, który podał swoje dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, jak również odwołania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych lub wyrażenia sprzeciwu. Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych przekazanych Almatur w zakresie przetwarzania danych w celach marketingowych oraz handlowych, następuje poprzez wysłanie e-maila na adres lodz@almatur.pl. Po odwołaniu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu dane Użytkownika zostaną usunięte ze zbioru.

6.8. Almatur posługuje się plikami typu cookies. Informacje zbierane przy pomocy cookies pozwalają dostosować usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkownika Serwisu, jak również służą do opracowania ogólnych statystyk, dotyczących korzystania przez Użytkownika z Serwisu. Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu.

7. REKLAMACJE

7.1. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu mogą być zgłaszane przez Użytkownika Administratorowi za pośrednictwem poczty e-mail na adres lodz@almatur.pl, poprzez wysyłanie wiadomości na adres pocztowy: Biuro Podróży i Turystyki "Almatur - Łódź" Sp. z o.o., ul. Piotrkowska 59, 90-413 Łódź lub też osobiście.

7.2. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez Administratora w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.

7.3. Tryb postępowania reklamacyjnego związanego z realizacją imprezy turystycznej jest uregulowany w umowie o świadczenie usług turystycznych, w tym w Warunkach Uczestnictwa oraz obowiązujących przepisach prawa, w szczególności ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Almatur jest właścicielem praw autorskich do wszystkich treści publikowanych w Serwisie. Korzystanie z Serwisu oraz zawartych w nim treści, narzędzi lub usług jest dozwolone wyłącznie na własny użytek osobisty, w celach zgodnych z przeznaczeniem Serwisu oraz z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.

8.2. Almatur dokłada wszelkich możliwych starań, aby informacje zawarte w Serwisie (w szczególności oferty i materiały dotyczące rodzaju imprez turystycznych, zakresu świadczeń, ceny) wolne były od błędów i pomyłek, które nie mogą być jednak podstawą roszczeń. Wiążący charakter mają informacje wskazane w zawartej z Użytkownikiem Serwisu umowie o świadczenie usług turystycznych, w tym w stanowiącej jej integralną część Warunkach Uczestnictwa.

8.3. Almatur nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niego, nieprawidłowe pod względem technicznym działanie Serwisu oraz za przerwy w dostępności Serwisu. Almatur nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia zaistniałe podczas przeglądania Serwisu.

8.4. Almatur ma prawo w każdym momencie zmienić zakres lub rodzaj treści dostępnych w Serwisie, a także rozszerzyć, zmienić, ograniczyć lub zaprzestać oferowania zarówno niektórych funkcjonalności, jak i całości narzędzi lub usług dostępnych w Serwisie. O zmianach istotnych cech usług i narzędzi Almatur informuje ogłoszeniem w Serwisie.

8.5. Użytkownicy Serwisu zobowiązują się i przyjmują do wiadomości, że zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym. Korzystanie z serwisu możliwe jest jedynie w swoim imieniu, a podawane dane będą prawdziwe.

8.6. Zmiany Regulaminu dokonywane będą przez Administratora Serwisu poprzez zamieszczenie nowej treści Regulaminu na stronie internetowej Serwisu. Zmieniony w ten sposób regulamin wchodzi w życie z chwilą zamieszczenia go na powyższej stronie. Informacja o dokonaniu zmian będzie na bieżąco publikowana w Serwisie.

8.7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.06.2015 r.

Almatur to biuro podróży istniejące od 1956 roku o ugruntowanej pozycji na rynku.

Nasza oferta to blisko 500 wyjazdów wakacyjnych i wycieczek w najróżniejsze zakątki świata. Organizujemy wycieczki zagraniczne i wyjazdy dla młodzieży od Bosforu aż po Missisipi. Od początku istnienia jesteśmy niekwestionowanym liderem w turystyce młodzieżowej, organizujemy obozy młodzieżowe i kolonie dla dzieci, obozy sportowe, paintballowe oraz kursy językowe w kraju i za granicą. Z ogromnymi sukcesami organizujemy obozy rekreacyjne dla młodzieży, ponieważ stawiamy na aktywny wypoczynek. Nic tak nie odpręża po ciężkiej sesji jak wyjazd ze znajomymi na obozy studenckie, które zapewniają niecodzienne wrażenia. Jesteśmy także renomowanym organizatorem wyjazdów wakacyjnych dla dorosłych po kraju i w najdalsze zakątki świata. Oferujemy wczasy dla osób ceniących sobie elastyczność podczas wakacji rodzinnych czy też w programie "Single bez dopłat". Dbamy o obsługę na najwyższym poziomie oferując naszym stałym klientom programy lojalnościowe i zniżki, a także posiadamy atrakcyjne oferty typu "last minute wakacje". Proponujemy egzotyczne podróże w traperskim klimacie, wakacje dla młodzieży i obozy zimowe w najlepszej atmosferze. Zmieniamy się dla Ciebie tak jak zmienia się temperatura w różnych częściach świata, gdzie od ponad 60 lat organizujemy niezapomniane obozy wakacyjne.
Klauzula informacyjna Gdy korzystasz z naszych serwisów, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. adres IP Twojego urządzenia, dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobnych mechanizmów zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w Polityce prywatności.

Obozy i Kolonie
Obozy 2024
Zobacz
Wycieczki i Wczasy
Podróże 2024
Zobacz
Zielone Szkoły
Zielone Szkoły cz.1
Zobacz
Zielone Szkoły
Zielone Szkoły cz.2
Zobacz

Naszych Klientów ubezpiecza SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.
Signal Iduna
Legitymacje ISIC Legitymacja ISIC